Arbetsmiljö, miljö och kvalitet

Arbetsmiljö
Vi är övertygade om att en god arbetsmiljö skapar en effektiv organisation med hög måluppfyllelse. Vidare känner vi att det bidrar till engagemang och trivsel hos personalen och att en god arbetsmiljö ger förutsättningar att behålla och rekrytera kompetent personal. Vi vill att arbetsmiljön skall präglas av samspel och god kommunikation mellan ledning och medarbetare. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och ska aktivt arbeta förebyggande, motverka risker och vid rehabilitering skapa förutsättningar för en trygg återgång till arbetslivet. Vårt arbetsmiljöarbete ska ske enligt arbetsmiljölagen. Gott ledar- och medarbetarskap är viktiga utgångspunkter i detta arbete. Delaktighet och inflytande i processen är rättigheter såväl som skyldigheter.

Miljöpolicy
Vårt miljöarbete blir allt viktigare och vi följer gällande föreskrifter och miljölagar. Vi arbetar aktivt för en kontinuerlig minskning av miljöbelastningen i hela vår verksamhet och för att miljöaspekterna alltid ska beaktas. Miljöarbetet är en del av vår affärsverksamhet och förväntas även bidra till ökad effektivitet och lönsamhet.

Vi har dialoger med kunder, leverantörer, myndigheter och andra intressenter för att förbättra verksamheten ur miljösynpunkt. Det löpande miljöarbetet inom vårt företag, fokuseras på områden som energiförbrukning, val av leverantörer och produkter, entreprenader, projektering samt avfallshantering.

Vårt miljöledningssystem bygger på lång- och kortsiktiga miljömål. Vi förbinder oss att uppfylla gällande lagstiftning och leva upp till omvärldens krav på vår verksamhet. Kunder, medarbetare och vår omvärld skall ha förtroende för vårt miljöarbete nu och i framtiden.

Kvalitetspolicy
Vi har en helhetssyn på kvalitet vilket omfattar våra produkter såväl som våra tjänster. Vid alla arbeten utser vi en kvalitetsansvarig som under arbetets gång löpande följer upp, dokumenterar och utför s.k. egenkontroll. Vi lämnar givetvis garantier på alla utförda arbeten, materialet som vi använder oss av och vi eftersträvar att alltid ge varje kund ett färdigt resultat till avtalad kvalitet och tid. Vi försöker också uppfatta och hantera såväl eventuella meningsskiljaktigheter och fel och brister som kan uppstå snabbt och effektivt.

För att uppnå detta ska vi i vår verksamhet verka för:

  • Att i våra anbud erbjuda rätt tjänster och kvalitet efter önskad standard.
  • Att ha en engagerad och ansvarsfull personal på arbetsplatserna.
  • Att ha en nära och öppen dialog med såväl beställare som våra underentreprenörer och leverantörer för att säkerställa rätt kvalité.
  • Att hålla god ordning och säkerställd arbetsmiljö på våra arbetsplatser.
  • Att leverera beställd produkt efter utlovad leveranstid.
  • Att säkerställa och överlämna ett komplett och felfritt arbete med hjälp av egenkontroller och garantier.
  • Att ständigt fokusera mot att förbättra och utöka kvalitet i företagets generella arbete.